Algemene huurvoorwaarden

Vakantiehuisje “Het Kiekje”
Saillant 15, 4615 NC Bergen op Zoom

Versie: februari 2022

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiehuisje “Het Kiekje” staande en gelegen aan de Saillant 15, 4615 NC te Bergen op Zoom.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen twee dagen een bevestiging per mail met de betalingsgegevens. Voor de betaling gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u de gegevens op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 - Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

  a.
  Betalingen dienen te geschieden middels bankoverschrijving. Indien er contant betaald wenst te worden, dient de huurder dit binnen twee dagen na de bevestiging te laten weten. 

  b.
  De volledige betaling dient te worden voldaan 14 dagen voor aankomst. Indien de reservering korter dan 14 dagen voor aankomst is gemaakt, dient de betaling binnen 24 uur na de bevestiging worden voldaan.

 2. Bij het voldoen van de betaling van de huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder lid 1 van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voo

Artikel 4 - Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfsperiode wilt wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfsperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5. Onder een andere verblijfsperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsperiode.

Artikel 5 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk, per e-mail, te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij annulering van meer dan 7 dagen voor aankomst, retourneren wij het volledige boekingsbedrag.
 2. Bij annulering van 7 dagen of minder voor aankomst, retourneren wij 50% van het volledige boekingsbedrag.
 3. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 4. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel

 1. De sleutel is te verkrijgen op Saillant 15 te Bergen op Zoom bij Diana van der Burg. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van De vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijftijden, te weten:

 1. Check-in: vanaf 15:00 uur.
 2. Check-out: tot 12:00 uur.
 3. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 4. Het vakantiehuisje is geschikt voor een verblijf voor maximaal 2 volwassenen. 
 5. Alle gasten dienen 18+ te zijn.
 6. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje. Op de dag van vertrek dient u om 12:00 uur het huisje te hebben verlaten.
 7. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 8. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 9. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 10. Barbecueën is toegestaan met uw eigen meegebrachte barbecue, mits dit een gas- of elektrische barbecue betreft.
 11. Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van twee personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 12. Feestjes zijn verboden. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 13. Het ontvangen van mensen die niet in het vakantiehuisje verblijven zoals overeengekomen bij de reservering is niet toegestaan.
 14. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisie-apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

Artikel  8 - Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons. Daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. In dat geval worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade  

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning de inventaris goed te inspecteren op gebreken en, indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van vakantiehuisje Het Kiekje. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.  

Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder;

 1. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

 2. Na het eindigen van de verblijfsperiode dient de huurder bij het vertrek:
  a.
  Het huis netjes achter te laten; 
  b.
  Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
  c.
  De koelkast leeg achter te laten;
  d.
  Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;

 3. Eventuele breuk en/of schade te melden bij ons.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

crossmenu